Regulamin serwisu

Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Noclegi od dzisiaj (zwanym dalej Serwis).
 2. Serwis dostępny jest pod adresem www.oddzisiaj.pl
 3. Administratorem Serwisu jest firma Comec Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nadmorskiej 18, 72-344 Pustkowo, NIP 8571927906, REGON 384409415, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000804826 (zwanym dalej Od dzisiaj).
 4. W Serwisie prezentowane są oferty usług noclegowych (zwane dalej Oferty) świadczonych przez obiekty noclegowe (zwane dalej Obiekty noclegowe), które współpracują z Od dzisiaj. Serwis dzięki swojej funkcjonalności umożliwia dokonywanie rezerwacji usług noclegowych oferowanych przez Obiekty noclegowe (zwanych dalej Rezerwacjami).
 5. Od dzisiaj nie pobiera żadnych opłat od użytkownika za dokonanie Rezerwacji. Korzystanie z Serwisu jest w pełni bezpłatne.
 6. Do korzystania z Serwisu konieczny jest: dostęp do internetu, aktualne konto e-mail, przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript, akceptacja plików cookies.

Oferta

 1. Za pośrednictwem Serwisu użytkownik składa ofertę rezerwacji usługi noclegowej świadczonej przez Obiekt noclegowy, który współpracuje z Od dzisiaj.
 2. Oferta zawiera dostarczone przez Obiekt noclegowy informacje (opisy i zdjęcia). Obiekty noclegowe zobowiązują się do uaktualniania opisu, dostępności oraz cen Oferty noclegowej.
 3. Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo zmiany, bądź anulowania Rezerwacji na warunkach i zasadach Obiektu noclegowego.
 4. Oferta może nie zezwalać na możliwość zmiany bądź anulowania rezerwacji. Zgodnie z treścią art. 38 pkt 12 ust. z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumentach (dz. U. z. 2014r poz.827).

Rezerwacja i Płatności

 1. Aby dokonać Rezerwacji użytkownik po wybraniu oferty, musi wypełnić formularz rezerwacji dostępny w Serwisie.
 2. Wypełniając formularz rezerwacji, użytkownik zobowiązany jest podać wymagane dane i dokonać płatności na rzecz Obiektu noclegowego.
 3. Użytkownik w procesie rezerwacji zobowiązany jest do podania pełnych i prawdziwych danych.
 4. Od dzisiaj przetwarza dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji rezerwacji oraz na zasadach określonych w polityce prywatności serwisu.  W szczególności, przekazuje dane do Obiektu noclegowego w którym dokonano rezerwacji.
 5. Użytkownik może dokonać wpłaty całej kwoty należnej Obiektowi noclegowemu, w momencie dokonywania Rezerwacji.
 6. Użytkownik może dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 25% kwoty należnej Obiektowi noclegowemu, w momencie dokonywania Rezerwacji. Pozostałą część kwoty (75%) użytkownik uiszcza po zameldowaniu w Obiekcie noclegowym.
 7. Użytkownikowi może bez żadnych konsekwencji anulować rezerwację w ciągu 24 godzin od momentu jej dokonania.
 8. Bezpieczne rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem krajowej instytucji płatniczej Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań,
 9. Użytkownik w celu dokonania płatności zostaje przekierowany na stronę internetową, prowadzoną przez Przelewy24.pl.
 10. Po dokonaniu płatności, użytkownik otrzyma na podany przez siebie e-mail podsumowanie Rezerwacji zawierające szczegółowe informacje oraz numer rezerwacji.
 11. Opłaty dodatkowe, które zostały opisane w ofercie związane z  pobytem w Obiekcie noclegowym, nie są wliczone w cenę rezerwacji.
 12. Opłaty dodatkowe związane z  pobytem, użytkownik opłaca po zameldowaniu w Obiekcie noclegowym.
 13. Użytkownik okaże potwierdzenie rezerwacji przy meldunku w Obiekcie noclegowym.

 

Konto użytkownika

 1. Do korzystania w pełni z Serwisu zalecane jest założenie konta użytkownika w Serwisie (zwanego dalej Konto).
 2. Utworzenie Konta jest bezpłatne. Odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, podanie danych osobowych, adresu e-mail i hasła.
 3. Utworzenie Konta wymaga zaakceptowania regulaminu serwisu, polityki prywatności, akceptację plików cookies (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu rejestracji).
 4. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania haseł dostępu do Konta. Wszystkie czynności dokonane przez jakąkolwiek osobę trzecią z wykorzystaniem loginu i hasła dostępu do Konta traktuje się, jako czynności dokonane przez właściciela konta, którym jest użytkownik.
 5. Tworząc konto użytkownik wyraża dobrowolną zgodę  (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu rejestracji) na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych o dotyczących serwisu  – promocje oraz informacje administracyjne (dalej zwanych newsletterem).
 6. Użytkownik w dowolnym momencie może zrezygnować z otrzymywania wyżej wymienionych informacji zaznaczając odpowiednie pole w otrzymanej wiadomości.
 7. Użytkownik może zażądać informacji, edycji bądź usunięcia swoich danych osobowych gromadzonych przez portal wysyłając wiadomość z taką prośbą na adres: bok@oddzisiaj.pl
 8. Usunięcie konta odbywa się drogą mailową. Użytkownik wysyła mail z prośbą o usunięcie konta na adres bok@oddzisiaj.pl.

 

Umowa

 1. Od dzisiaj działa, jako agent w imieniu Obiektu noclegowego, który ponosi pełną odpowiedzialność prawną za wykonanie usługi noclegowej objętej Ofertą.
 2. Po dokonaniu Rezerwacji, pomiędzy użytkownikiem a Obiektem noclegowym zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi noclegowej określonej w Ofercie.
 3. Od dzisiaj nie jest stroną umowy pomiędzy obiektem noclegowym a użytkownikiem Serwisu.
 4. Od dzisiaj nie jest pełnomocnikiem, obiektu noclegowego ani użytkownika w zakresie zawarcia umowy między nimi.
 5. Od dzisiaj nie jest pośrednikiem użytkownika działającym na jego zlecenie.
 6. Od dzisiaj nie jest oferentem usług noclegowych, jedynie dzięki swojej funkcjonalności umożliwia zawarcie umowy pomiędzy użytkownikiem a obiektem noclegowym.

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług objętych Rezerwacją należy kierować bezpośrednio do Obiektu noclegowego lub za pośrednictwem Od dzisiaj na adres bok@oddzisiaj.pl.
 2. Reklamacje skierowane do Od dzisiaj pod adres bok@oddzisiaj.pl zostaną przekierowane do Obiektu noclegowego w ciągu  48 godzin od daty wpływu.
 3. Reklamacje dotyczące płatności powinny być kierowane bezpośrednio do Od dzisiaj. Serwis rozpatrzy reklamację w przeciągu 7 dni roboczych.
 4. Wszelkie reklamacje związane z działaniem Serwisu należy kierować do Od dzisiaj na adres bok@oddzisiaj.pl  Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 7 dni roboczych.
 5. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem, spory będą rozstrzygane w sposób polubowny poprzez mediacje.

 

Uprawnienia i odpowiedzialność Od dzisiaj

 1. Od dzisiaj zastrzega sobie prawo do zwiększania lub zmniejszania funkcjonalności Serwisu ze względu na prace konserwatorskie bądź inne niespodziewane utrudnienia funkcjonalności lub dostępności Serwisu. Podczas tych prac może nastąpić utrata danych. Od dzisiaj nie gwarantuje pełnej dostępności Serwisu i zabezpieczenia przed utratą danych.
 2. Od dzisiaj nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści wynikające z niedostępności lub zmniejszonej funkcjonalności Serwisu wynikające z okoliczności opisanych w pkt. 2. powyżej oraz z przyczyn niezależnych od Od dzisiaj.
 3. Od dzisiaj zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta użytkownika w przypadku stwierdzenia prób nadużycia lub działania, która może wpłynąć na szkodę Serwisu.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w Serwisie i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018
 2. Od dzisiaj zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w dowolnej chwili. Zmiana regulaminu nie ma zastosowania do dokonanych wcześniej Rezerwacji.
 3. Prawem dla niniejszego regulaminu jest prawo polskie.